Site Kullanım Şartları
1. Çamlýca Basým Yayýn Web Sitesine üye olan herkes sitemizden alýþveriþ yapabilir, ancak 18 yaþýndan küçük kiþiler bu siteden alýþveriþ yapamazlar.
2. Çamlca Basým Yayýn yayýnlanan fiyatlarý, görselleri, özellikleri ve tüm diðer bilgileri önceden haber vermeden deðiþtirme hakkýný saklý tutar.
3. Çamlca Basým Yayýn web sitesinde satýþa sunulan tüm ürünlerin fiyatlarý ve uygulanan satýþ koþullarý, yalnýzca bu sitede geçerlidir.
4. Sistem hatalarý, Çamlca Basým Yayýn tarafýndan diðer sistemlerden ve/veya internet sitelerinden alýnan bilgilerde bir hata olmasý durumunda, Çamlca Basým Yayýn bundan sorumlu tutulamaz.
5. Çamlca Basým Yayýn, dizgi ve sistem hatalarýndan kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarýndan sorumlu deðildir. Çamlca Basým Yayýn, fiyatý hatalý gösterilen sipariþleri iptal etme hakkýný saklý tutar.
6. Çamlca Basým Yayýn web sitesinde satýþa sunulan bütün ürünlerin hepsinin stokunu tutulmamaktadýr. Sipariþ edilen ürünler, gerekli görüldüðü durumlarda üretilmektedir. Ancak çeþitli sebeplerle, sipariþ verilen ve stokta olmayan ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. Bu durumda sipariþi veren kiþi, e-posta ya da telefon aracýlýðýyla bilgilendirilir ve ürün için alýnan tüm tutar, sipariþ kredi kartý kullanýlarak verildiyse, kredi kartýna, havale/EFT yoluyla verildiyse, banka hesabýna iade edilir.
7. Ödeme kredi kartý ile yapýlýrsa, üyeden kredi kartý bilgileri istenecektir. Sipariþ kabul edildiði takdirde, verilen sipariþlerin bedeli bu kredi kartýna borçlandýrýlacaktýr. Üyenin gerçek olmayan veya baþkasýna ait bir kredi kartý numarasý kullandýðý tespit edilirse, Çamlca Basým Yayýn'ýn, üyenin sipariþini kendine bildirme gereði duymadan sonlandýrma hakký saklýdýr.
8. Çamlca Basým Yayýn web sitesinden, yalnýzca kredi kartý ile alýþveriþ yapýlabilir. Havale, ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi belirtilmeyen ödeme yöntemleri kabul edilmez.
9. Çamlca Basým Yayýn, tüm sipariþlerinizi, yasalarýn gerektirdiði þekilde irsaliye ve fatura eþliðinde teslim edecektir. Yapýlan alýþveriþlerdeki tüm fiyatlar TL olarak ifade edilmiþtir. Alýþveriþiniz sýrasýnda size bildirilen KDV fiyata dahil edilecektir.
10. Sözleþmenin imzalandýðý tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, taraflarýn kontrolleri dýþýnda geliþen, ortaya çýkmasýyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleþme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarýný kýsmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunlarý zamanýnda yerine getirmelerini imkânsýzlaþtýran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaþ, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletiþim tesislerinde önemli mahiyette arýza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep þahsýnda gerçekleþen taraf, diðer tarafa durumu derhal ve yazýlý olarak bildirecektir. Ýþbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflý olarak fesih hakký doðacaktýr.
11. Çamlýca Basým Yayýn, sattýðý kitaplar için tüm sanal alýþveriþ siteleri gibi belirli miktarlarda stok bulundurmaktadýr. Kitaplarý müþterilerinin sipariþlerine göre tedarik etmektedir. Tüm eserler için portföy sürekli güncellense de bazý sipariþleri deðiþik nedenlerden (baskýdan çýkmamasý, ulaþýmda aksaklýklar vb.) dolayý anýnda karþýlanamayabilir. Bu gibi durumlarda ilgili personellerimiz tarafýndan e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirme yapýlarak sipariþ teslimatý hakkýnda yeni takvim belirlenebilir veya sipariþ iptal edilebilir.
12. Tahsilatý yapýlmýþ bir sipariþin teslimatý Türkiye içinde kargo firmalarý aracýlýðýyla (MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo vb..) ile yapýlacaktýr. Yurtdýþý kargo teslimatý aksi belirtilinceye kadar yoktur.
13. Kargo ücreti, belli bir meblaðda yapýlan alýþveriþe kadar müþteri tarafýndan karþýlanýr. Bu meblað müþteri alýþveriþ yaptýðýnda faturasýna yansýtýlacaktýr.
14. Paketlerinizin, alýþveriþiniz sýrasýnda size belirtilen süreler içinde teslim edilmemesi durumunda bilgi@camlicabasimyayin.com.tr adresine yazarak, durum Çamlýca Basým Yayýn'a bildirilebilir. Kargo Þirketi tarafýmýzdan ya da müþteri tarafýndan aranarak paket takibi yapýlabilir. Paket teslim alýndýktan sonra teslimatçý firmanýn görevini layýkýyla yaptýðý kabul edilmiþ sayýlýr. Bu yüzden; Teslimat sýrasýnda hasarlý olduðu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalýdýr. Daha sonra, tutanak bizimle irtibat kurularak bize ulaþtýrýlmalýdýr. Çamlýca Basým Yayýn, en kýsa sürede sorunu gidererek siparisin yeniden ulaþtýrýlmasýný saðlayacaktýr.
15. Genel olarak satýn aldýðýnýz eserleri tahrip etmeden, kullanmadan ve ürün ambalajlarý herhangi bir hasar görmeden (yýrtýlma, ambalajý atma, koruyucu bantlarýn çýkarýlmasý vb.), teslim tarihinden itibaren yedi (7) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz. (Ýade ile ilgili konular için aþaðýda yer alan "Ýade Þartlarý"ný okuyabilirsiniz.)
16. Çamlýca Basým Yayýn web sitesinden alýþveriþ yapan gerçek veya tüzel kiþiler yukarýdaki tüm maddeleri kabul etmiþ sayýlýr.

ÝADE ÞARTLARI

* Ambalajý açýlmýþ, kullanýlmýþ, tahrip edilmiþ vesair þekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.
* Ýade, orjinal ambalaj ile yapýlmalýdýr.
* Ürünlerde ve ambalajýnda herhangi bir açýlma, bozulma, kýrýlma, tahrip, yýrtýlma, kullanýlma ve sair durumlar tespit edildiði hallerde ve eserin müþteriye teslim edildiði andaki hali ile iade edilememesi halinde eser iade alýnmaz ve bedeli iade edilmez.
* 7 günlük süre içinde yapýlan iadelerde gönderi bedeli müþteriye aittir.

Çamlca Basým Yayýn ve Tic. A.Þ.